1935 Vaare fedre

Fra Katolske dokumenter

Gå til: navigasjon, søk

VÅRE FEDRES GAMLE KRISTENTRO

ANNEN UTGAVE MED TILLEGG: TREKK FRA KIRKEN I MIDDELALDEREN


.

Les hele boka her (pdf-fil): http://katdok.aomoi.net/dok/1935_vare_fedres_gamle_kristentro.pdf

.


Gud signe boken. Måtte den bli for mange en veiledning til sannhetens erkjennelse.

Oslo, 19. januar 1934.

+ Jac. Mangers, biskop av Selja. Apostolisk vikar.


FORORD TIL 1. UTGAVE

Vinteren 1932 blev jeg av den daværende apostoliske administrator for Norge og likeledes av sognepresten ved St. Olavs kirke anmodet om å være behjelpelig med å gi undervisning til dem der måtte ønske opplysning om våre Fedres Kirke, en anmodning som jeg med glede etterkom.

Jeg innså snart det formålstjenlige i skriftlig å utarbeide de enkelte undervisninger. Det er dette som foreligger her.

Da det å sprede lys over den Kirke som kristnet hele Norden, og som i ordets fulleste betydning er våre Fedres Kirke, må sies å være påkrevet og ønskelig, utgis herved disse enkle linjer i bokform. Måtte de da nå sitt mål - å sprede lys og tillike å gi oss litt av den kjærlighet som våre Fedre næret til den Kirke hvor de følte sig hjemme, og som de var lykkelige over å leve og dø i.

26. januar 1934. St. Eysteins gamle minnedag.


FORORD TIL 2. UTGAVE

I denne 2. utgave er der tilføyet en del trekk av Kirkens historie i middelalderen.

Middelalderen, Norges storhetstid ' var preget av sterk tro. Det ønske oppstår da uvilkårlig mer og mer å søke å finne frem igjen de tanker og følelser som den gang gjennomtrengte våre Fedre.

Der rettes herved en takk til professor dr. Fredrik Paasche for tillatelse til å sitere bruddstykker av hans bøker om middelalderen, særlig av «Kristendom og Kvad. En studie i norrøn middelalder» samt av «Norsk Litteraturhistorie I, Norges og Islands Litteratur inntil utgangen av Middelalderen.»

Forfatteren Ivar Sæter takkes også for verdifulle opplysninger om Norges storhetstid.

St. Josefs Institutt, Oslo.

Maria Budskapsdag, 25. mars 1935. Søster Margrethe Marie Krohn.INNHOLD


TROEN

Skrift og arvelære

Guds vesen og

Kirkens lære om den hellige Treenighet

Om skapelsen

Englene

Menneskeslektens opprinnelse. Syndefallet

Arvesynden og hvem der ble fritatt for den

jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn, vår Herre

Jesu fødsel, hans barndom og hans skjulte liv i Nasaret

Jesu offentlige liv, hans lidelse og død

Jesu oppstandelse og himmelfart

Den Hellige Ånds virken i Kirken og

Kirkens stiftelse og forfatning

Kirkens oppgave. Den ufeilbare Kirke

Den ene og enige Kirke

Den hellige Kirke

Den katolske og apostoliske Kirke

Å tilhøre Kirkens sjel

De helliges samfunn

Skjærsliden

Kjødets oppstandelse og det evige liv


BUDENE

Om hovedbudet

De 10 Guds bud

Om å ære de hellige

Kirkens bud

Om budenes overtredelse eller synden

Om dyden og den kristelige fullkommenhet


NÅDEN

De hellige sakramenter

Dåpen

Fermingen eller konfirmasjonen

Alterets høyhellige sakrament. Forjettelsesordene

Innstiftelsen av Alterets høyhellige sakrament

Nattverdens feiring ble fra Kirkens begynnelse av betraktet som et offer og var forutforkynt i den gamle Pakt

Det hellige Messeoffer

Dm hellige kommunion

De åpne kirker

Botens sakrament eller skriftemålet

Avlat

Den siste salving

Prestevigselen

Ekteskapets sakrament

Kirkens vigslinger


BØNNEN

Om bønnen. Herrens bønn

Engelens hilsen. Hva historien sier om andakten til den hellige jomfru

Det friskt sprudlende liv i Kirken. Andaktene


Trekk fra Kirken i middelalderen

1. Norges storhetstid

2. Fortegnelse over erkebispene i Norge

3. Kirker

4. Middelalderens klostre

5. Samfunnslivet

6. Åndslivet

7. Kunsten

8. Våre norske helgener


En ny lære innføres på kongebud

Norske konvertitter i tidligere århundrer

En del konvertitter l nyere tid

De kjerter som her er tente, vil aldri slukkes

Han kom - Han vann


Bønner fra middelalderen

Um gode gåvor

Lovprisning av Kristus

Bønn til den himmelske Fader

Lov- og takkebønn

Lengsel etter å motta Alterets hellige sakrament

Lux illuxit lætabunda

Bruddstykke av en St. Olavspreken fra middelalderen

Middelalderlig hymne


Tillegg til den tidligere fortegnelse over konvertitter

Personlige verktøy