1944 Bonnebok

Fra Katolske dokumenter

Gå til: navigasjon, søk

BØNNEBOK FOR KATOLSKE KRISTNE

"Quando orationibus invocamus Deum, revelata mente asumus ipsi." (Når vi påkaller Gud i bønnen, står vi med åpent sinn for ham (Dionysius: Guds navn.))

Utgitt av Det Apostoliske Vikariat, Oslo

Imprimatur: Oslo, 1. mai 1944. + Jac. Mangers, Apostolisk vikar, Biskop av SeljaINNHOLDSFORTEGNELSE

Tallene i parentes er avlaten en kan vinne når en ber bønnen. Vilkårene er de vanlige: Skriftemål og kommunion i det minste hver 14. dag og bønn i den hellige fars, pavens, mening.

d. = dager for hver gang. å. = år for hver gang. Fl. = Fullstendig avlat for hver gang. P. S. K. = Fullstendig avlat når en samme dag har skriftet og mottatt den hellige kommunion. Fm. = Fullstendig avlat hver måned når en daglig har bedt bønnen. Fd. = Fullstendig avlat i dødstimen når en oftere har brukt å be bønnen. f. s. - Avlaten er for sjelene i skjærsilden. f. Sk. = Når en ber framfor Alterets sakrament.


I. Liturgisk kalender

Tabell over de skiftende festdager

Praktiske råd for det åndelige liv

Kristen dagsorden

II. Bønner en bør kunne utenat

Det hellige korstegn. (100 d. Med vievann 300 d.)

Trosvedkjenningen, Credo

Fader vår. (Lk. XI, 2-4)

Hill deg Maria, Ave Maria. (Lk. 1, 28, 42)

Ære være … Gloria

Den katolske hilsen. (300 d. Fd.)

Hilsen til Frelseren i Sakramentet (300 d.Fd.)

Angelus, Herrens engel (10 å. Fm.)

Regina cæli, Fryd deg (10 å. Fm.)

Hill deg, dronning, Salve regina. Korsfarerbønn fra XI. årh. 5 å. (Fm. Fd.)

Kom ihu, Memorare. (3 å. Fm.)

Til din varetekt, Sub tuum. (5 å. Fm. Fd.)

Magnificat, Marias lov-sang. (Lk. 1, -46-55) (3 å. Fm.)

Rosekransen (5 å. Fl. f. Sk.)

Bønn til verneengelen, Angele Dei (300 d. Fm. Fd.)

Bønner for de døde

Herre, gi dem ... Requiem (300 d. f. s.)

Av det dype, De profundis (3 å. Fm.)

De tre guddommelige dygder (3 å. Fm. Fd.)

Angerbønn (3 å. Fm. Fd.)

Vær meg nådig, Miserere (3 å. f. s. Fm.)

Den gode mening

III. Bønner i løpet av dagen

Morgenbønn

Bønner før og etter betraktningen

Før gudstjenester og viktige avgjørelser (5 å. Fm.)

Før og etter arbeidet (300 d. + 300 d.)

Morgenbønn på skolen

Bønn etter skolen

Bordbønner

Bønn når en går ut og vender heim

Kveldsbønn

IV. Det kristne livs midtpunkt

Bønn før messeofferet (500 d.)

Bønn når en ikke kan ta del i messeofferet

Liturgiteksten

Signing med vievann før høymessen

Trinnbønnen

Alminnelig kirkebønn

Det siste evangelium

Bønner etter den stille messe (10 + 7 å.)

Messeandakt med vekselbønn

Messeandakt med betraktning av Jesu lidelse

Takksigelse etter messeofferet

DEN KATOLSKE TRO

V. Unus Deus - En Gud

Lovprisningsbønner fra apostelskriftene

Bønner etter. oldkirkelige ritualer

Lovprisning

For Guds forsyn

Takkebønner: For -syndsforlatelse. (St. Aug.)

For alle goder

Bønn om nåde til å søke Guds vilje. (St. Tomas)

Vigselbønn, Suscipe. (St. Ignatius) (3 å. Fm.)

Vigselbønn av St. Teresia av Jesusbarnet. (3 å. Fm.)

VI. Trinitas in unitate. - Treenigheten

Lovprisningsbønner fra liturgien

Te Deum. (5 å.)

Tilbedelse og takk. (3 å.)

VII. Omnipotens Deus et Dominus Pater - Faderen

Lovprisningsbønner fra apostelskriftene

Tilbedelse og bønn om miskunn

Soning

VIII. Dominus nøster. Vår Herre Jesus Kristus

Bønner fra apostelskriftene

Tilbedelse og bønn om forening. (500 d.)

Tilbedelse og takk. (St. Frans fra Ass") (7 å. Fm.)

Om tro, håp og kjærlighet. (.St. Ignatius) (500 d.)

Om miskunn. (300 d.)

Om hjelp og frelse. (500 d.)

IX. Incarnatio Jesu Christi, Jesus Kristus er blitt menneske

Bønn for adventstiden

Jesu barndom

Bønn til ære for Jesusbarnet. (3 å. Fm.)

Bønn for juletiden

Bønn for Epifani

Jesu hellige navn, litaniet. (7 å. Fm.)

Lovprisning

Bønn om frelse. (500 d.)

X. Deus et homo passus est, Jesus Kristus har lidt for oss

Bønn for fastetiden

Den hellige time. (7 å. Fl. når en skrifter og tar mot den hl. kommunion)

Slutningsbønn

Korsvegandakter. (Fl. + Fl. når en skrifter og tar mot den hellige kommunion

I. Korsvegandakt, lengere. Slutningsbønn

II. korsvegand., kortere. Innledningsbønn Slutningsbønn

III. korsvegandakt (Etter St. Leonhard fra Porto Mauritio.)

Innledningsbønn Slutningsbønn

IV. korsvegandakt med ord av den hl. apost. Paul Slutningsord

Til ære for Jesu hellige sårmerker (300 d.)

Til ære for Jesu dyre blod. (500 d.)

Avlatsbønn til den korsfestede Frelser. (Fl.)

Bilde av den korsfestede Frelser

XI. Ex merito passionis. Av fortjenesten i Kristi lidelse

1. Botens sakrament

Bønn før ransakingen av samvittigheten

Skriftespeil

Bønn etter ransakingen

Anger og forsett

Skriftemålet. Ritualet for absolusjonen

Takkebønn

Kortere skrifteandakt. (500 d.)

Bønn for skriftefaren

2. Eukaristien. Alterets høyhellige sakrament

Den hellige kommunion

Ritualet ved, kommunion utenfor messen

Avlatsbønn for den daglige kommunion (500 d. Fm.)

Kommunionsbønner av St. Tomas fra Aquino. (3 å. Fm.) + (3 å. FM)

Avlatsbønner etter den hellige kommunion. (Fm.)

Ny avlatsbønn. (Fl.)

Obsecro te, Inderlig ber jeg. (3 å.)

Ofring av messeofferet og den hellige kommunion

Bønn av St. Tomas fra Aquino

Bønn om troskapsnåden

Om kjærlighet til Gud. (300 d. Fm.)

Til Guds hellige mor, O Maria, virgo et mater. (300 d.)

Til englene og helgenene

Kommunionsandakt etter Didache, De 12 apostlers lære

Kommunionsandakt fra den armenske liturgien

Kommunionsandakt på sykesengen

Bønn for dem som skal ta mot sin første hellige kommunion. (500 d.)

Bønnestunden for Alterets høyhellige sakrament, korte tanker for hver dag i uken

Åndelig kommunion, (300 d. Fm.)

Bønner for sakramentsandaktene, I-XV

XII. Tertia die resurrexit. Kristus, den oppstandne

Bønner for påsken: 1. Etter St. Johs. Chrysostomos 2. Vekselbønn

Bønn for Kristi Himmelferdsdag

XIII. Jesu høyhellige hjerte

Litaniet til Jesu guddommelige hjerte (7 å. Fm.)

Jesu Hjertes fest: 1. Fra liturgien

Foreskrevet soningsbønn- (5 å. Fm. Festdagen: 7 å. Fl. når en har tatt mot den hl.kom.)

Krist konges fest. 1. Fra liturgien

2. Foreskrevet vigselbønn. (5 å. Fm. Festdagen: 7 å. Fl. S. K.)

Den høgtidelige vigsel av heimene til Jesu Hjerte (Fl. + Fl. på årsdagene)

Vigselbønnen for heimene

Den høgtidelige opptaking av medlemmer i Bønnens Apostolat. (Fl. S. K.)

Daglig ofringsbønn for Bønnens Apostolat (100 d.)

Vigselbønn av St. Margrete Maria Alacoque. (300 d. Fm.)

Vigselbønn

Vigselbønn for dagen. (100 d.)

Vigselbønn for natten. (300 d.)

Forbønner. Cor Jesu sanctissimum. (300 d. Fm.)

XIV. Spiritus Sanctus, Doininus. Den Hellige Ånd, Herren og Levende-gjøreren

Bønn om den Hellige Ånds syv gaver, (Novena) (Før festen: 11 å. Fl.) ellers (7 å. Fl.)

Pinsefesten, vekselbønn

Fermingens sakrament

Høgtidelig stadfesting av dåpspakten. (Fl. S. K.)

Andakt til ære for den Hellige And. (7 å. FM.)

Vigselbønn. (500 d.)

XV. Una, sancta Ecelesia. En hellige, katolsk Kirke

1. Inngangen til Kirken

A. Dåpens sakrament

B. Opptaking av konvertitter

2. Kirkens tallmessige vekst. Ekteskapets sakrament

3. Ecclesia Universalis. Verdenskirken

Om framgang for Kirken og gode prester

For Kirken over hele verden

Om. kristen enhet, Bønneuken

For Kirken i Norden. (Av Guds tjener Karl Schilling)

For Kirken i Norge

For misjonene. (Misjonssøndagen) (500 d. Fm.)

For Kirkens indre og ytre fullending

Kirkevigselfesten

4. Ecelesia militans. Den stridende Kirke - A. Ecelesia docens. Den lærende Kirke

Bønn for paven

For biskopen. (7 å. Fm.)

For prestene

Bønnedagen for prestenes helliggjøring. 1. (Fl.S. K.) 2. (300 d. Fm.)

Bønn for norske preste- og søsterkall (7 å. Fm.)

B. Ecelesia audiens. Den hørende Kirke

1. Forbønner for medarbeiderne i Kirken

For søstrene

For arbeiderne i den katolske aksjon

Ritual for opptaking av medlemmer i katolske ungdomslag

2. Forbønner for heimen

Vigsel av heimen

For brudefolk for og etter vigselen

En mors første kirkegang

Foreldrenes bønn for barna. (300 dg.)

Barnas bønn for foreldrene

3. Forbønner for nesten

For venner

For fiender og dem som har krenket en

For de fattige

For alle sorgfulle og heimsøkte. (St. Anselm. St. Aug.)

For alle i utlendighet. (350 dg.)

For syndernes omvendelse

4. Forbønner for fedrelandet

For kongen og andre riksstyrere

For fedrelandet

5.Forbønner for verden

For verden

Om fred. (I krigstid)

Om fred. (I fredstid) (50 0 dg. + 3 å.)

6. For eget tarv og trang

Om den sanne tros nådegave

Om nåde til å være tro til døden

Om -samsvar med Guds vilje. (Thomas a Kempis)

Om tro. (St. Ambrosius)

Om håp. (,St. Augustin)

Om kjærlighet. (St. Cyrill)

Om virksom kjærlighet. (St. Augustin)

Om å kjenne sitt kall 1. (300 dg.)

Bønn for fødselsdagen

Bønn for nyttårsdagen

Bønn for nyttårskvelden

C. På sykesengen og evighetens terskel

1. På sykesengen

Samsvar med Guds hellige vilje

Bønn om legedom

Sykekommunionen

Sykesalvingens sakrament

Bønner før og etter sykesalvingen

2. På evighetens terskel

Kirkens bønner for en døende

Når dødsstriden tar til

Straks sjelen har forlatt legemet

Gravferden

D. Ecclesia patiens. Den lidende Kirke

Fra liturgien

Alle sjelers dag

For avdøde foreldre. (3 å. Fm.)

Daglig bønn for de døde. (500 dg.) (3 å. Fm.)

Den heltemodige kjærlighetsgjerning. (F. s.)

E. Ecclesia triumphans. Den seierrike Kirke

A. Maria, Guds mor og menneskenes mor

Det lauretanske litani. (7 å. Fm.)

Mariabønner

For adventstiden

Immaculatafesten. (St. Efræm) (3 -å. Fm.) + (3 å. Fm.)

For juletiden

For kyndelsmesse, 2. februar

For fastetiden

For Maria Budskapsdag, 25. mars

For påsketiden

Bønn for mai måneden. (7 å. R. for 10 g. 5 å. Fm. priv.)

For Maria opptaking i himmelen, 15. august

For Maria fødsels og navnefest, 8. og 12. september

Rosekransfesten, 7. oktober

Festen for Maria moderverdighet, 11. oktober

Festen for Maria frembæring i templet, 21. november

Vigselbønn til Maria rene hjerte, for 31. mai

Vigselbønn av den hellige Frans fra Sales

Ritual for vigselen til Guds mor etter den f. kommun.

Bønn om miskunn. (L'abbé Perreyve)

Vigselbønn. (500 dg. Fm.)

B. Den hellige Josef, Jesu pleiefar og Kirkens verge

Fra liturgien

Litaniet. (5 å, Fm.)

Josef, Kirkens verge

Bønn for oktober måneden. (3 å. i okt. 7 år. Fm.)

Bønn om arbeidsnåde. (500 dg.) + (3 å. Fm.)

Bønn om nådegaver

C. Den hellige familie

Festen for den hellige familie. (3 å.)

Vigselbønn 1. (500 dg. Fm.)

Vigselbønn 2

D. Englene

På festdagene for englene

Verneengelen

E. Helgenskaren

Alle helgenslitaniet med salme og bønner. (5 å. Fm.)

Alle helgens dag

På apostelfestene

Til vernehelgenen. (300 dg. Fm.)

Helgenfestene i året

St. Frans fra Xaver, 3. desember

Ni dagers andakt. (4.-12. mars. 25. novbr. 3. desbr.) (300 dg. Fl.)

St. Torfinn, 8. januar

St. Eystein, 26. januar

St. Ansgar, 3. februar

St. Thomas fra Aquin. 7. mars. (200 dg. Fm.)

St. Magnus, 16. april

St. Katarina fra Siena. 30. april

St. Halvard, 15. mai

St. Anton fra Padova, 13. juni

St. Alois, 21. juni, (300 dg. Fm.)

St. Johannes Døperen, 24. juni. (3 å.) (5 å. daglig -+- Fl. for triduum)

Apostlene Peter og Paul, 29. juni

Apostelen Peter (500 dg. Fm.)

Apostelen Paul. (500 dg. Fm.)

St. Sunniva, 8. juli

St. Svitun, 15. juli

Apostelen Jakob, 25. juli. (300 dg. Fm.)

Hellig Olav, 29. juli, Olsok

St. Dominikus, 5. august

O spem miram

St. Teresia fra Lisieux, 3. oktober (300 dag. Fm.)

St. Frans fra Assisi, 4. oktober og 19. september

Salve sancte pater

St. Birgitta, 8. oktober. (300 dg.)

St. Karl Borromeus, 4. november

St. Elisabet fra Türingen, 19. november

Bønn for Guds tjeners, Karl Schillings helgenkåring

Soningsbønn for hån mot Gud og helgenene. (300 dg. Fm.) (500 dg. offentl.)

Århundrenes lengsel

Personlige verktøy