1945 Lutz

Fra Katolske dokumenter

Gå til: navigasjon, søk

KJENN DIN RELIGION

A. J. LUTZ - prest i dominikanerordenen

Imprimatur - Oslo, 1. juni 1945

+ Jac. Mangers - Apostolisk Vikar, biskop av SeljaLES HELE BOKA I PDF-FORMAT HER: http://katdok.aomoi.net/dok/1945_lutz_kjenn_din_religion.pdf.INNHOLD

FORORD

I. Åpenbaringen

II. Gud

III. Gud og verdensaltet

IV. Guds forsyn

V. Den guddommelige Treenighet

VI. Mennesket og syndefallet

VII. Jesus, Gud og menneske

VIII. Guds Sønns liv på jorden

A. Jesus vårt forbilde - B. Jesus, menneskenes lærer og venn

IX. A. Jesu lidelse og offerdød - B. Jesu død som årsak til vår frelse

X. Jesu absolutte syndefrihet og fullkomne hellighet

XI. Kristus i herligheten

A. Jesus i dødsriket - B. Jesu oppstandelse - C. Jesu himmelfart - D. Kristi kongedømme

XII. Antikrist

XIII. Nådens liv

A. Den helliggjørende nåde - B. Hvorledes mennesket forbereder seg til nåden. Den understøttende nåde - C. Viljefriheten og frelsesvissheten ..

XIV. De overnaturlige sjelsevner

A. Troen - B. Håpet - C. Kjærligheten - D. De overnaturlige moralske dyder - E. Den Hellige Ånds gaver - F. Andre nådegaver - G. Fortjenesten

XV. Kirken

A. Kirken som Kristi Legeme - B. Kirken som synlig samfunn - C. Tradisjon - D. Ufeilbarhet - E. Bibelen - F. Den sanne Kirkes synlige egenskaper - G. "Utenfor Kirken er det ingen frelse"

XVI. Den kristne moral

1. Menneskets evige endemål - 2. Loven - 3. Samvittigheten

XVII. Våre plikter mot Gud

A. Troen - B. Håpet - C. Kjærligheten - D. Gudsdyrkelsen

XVIII. Kjærlighet til oss selv og til våre medmennesker

1. Kjærlighet til oss selv - 2. Nestekjærlighet

XIX. Krig og fred

XX. De fire hoveddyder

A. Klokskap

B. Rettferd 1. De enkelte mennesker seg imellom - 2. Rettferdigheten mellom de enkelte mennesker og samfunnet - 2a. Familiesamfunnet - 2b. Det politiske samfunn - 3. Stat og kirke

C. Måtehold

D. Styrke

XXI. Kirkens bud

XXII. Synden

XXIII. Sakramentene

A. Dåpen

B. Fermingen (Konfirmasjon)

C. Alterets sakrament (Eucharistien)

1. Jesu virkelige nærvær i alterets sakrament - 2. Det hellige messeoffer - 3. Den hellige kommunion

D. Botens sakrament

1. Syndsforlatelsen - 2. Avlaten

E. Den siste salving (De sykes sakrament)

F. Prestevigslingen

G. Ekteskapet

XXIV. Sakramentaliene

XXV. Bønn og liturgi

XXVI. Døden og det hinsidige

1. Døden - 2. Dommen - 3. Himmelen - 4. Helvetet - 5. Skjærsilden

XXVII. Tidenes ende

1. Kristi gjenkomst (Parousia) - 2. Kjødets oppstandelse - 3. Dommedag - 4. Den nye himmel og den nye jord

Personlige verktøy